หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 


การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครอง สู่ท้องถิ่นให้ความเป็นอิสระ แก่ท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของตำบลพิหารแดง สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่อื่น ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึงเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ