หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
 


นายลักษณะ แก้วพวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
 
 


ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา


นางสาวนิศาชล เหล่ากอดี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ศพด.รร.วัดสว่างอารมณ์


นางสาวกนกวรรณ ทองดีพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.รร.วัดพิหารแดง


นางสาวสิริกัญญา นามวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมลธิรา วีสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศพด.รร. วัดพิหารแดง


นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก