หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
 


นายลักษณะ แก้วพวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
โทร : มือถือ 086-7632996
 
 


นางวารี หวานชะเอม
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาววันวิสา สิงหฬ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวนิศาชล เหล่ากอดี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ศพด.รร.วัดสว่างอารมณ์


นางสาวกนกวรรณ ทองดีพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.รร.วัดพิหารแดง


นางสาวกนกพร ชูแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมลธิรา วีสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร. วัดพิหารแดง


นางสาวกฤตยา เพชรทิม
จ้างเหมาบริการ(ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดพิหารแดง