หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


นางสาวรื่นฤดี วงศ์คำจันทร์
ปลัด อบต.พิหารแดง
 
 


นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรากร อรุณเลิศรัศมี
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวมาลัย แพนพันธุ์อ้วน
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุมลฑา คงเทียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางพชรมน สอดศรี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชาติชัย ทองคำชู
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวศรีไพร โสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน