หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  คู่มือประชาชน
   
 
       

คู่มือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ


คู่มือขุดดิน


คู่มือถมดิน


คู่มือเสียภาษีบำรุงท้องที่


คู่มือเสียภาษีป้าย


คู่มือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน


คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์


คู่มือขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะบุคคลธรรมดา


คู่มือขอรับบริการจัดเก็บขยะ


คู่มือรับสมัครเด็กเล็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พิหารแดง


แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี


แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


ใบสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  (1)