หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2546 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 6 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 30 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 159  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 30 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 211  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 2 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 154  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 8 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 137  
 
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556 [ 9 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 163  
 
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 9 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 169  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 157  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 146  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 3 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 181  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 150  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 198  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 8 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 146  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 8 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 320  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) [ 7 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 179  
 
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 30 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 156  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 18 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 176  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 18 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 134  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 149  
 
  (1)     2