หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
คุณสมบัติผู้สมัครท้องถิ่น และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 81  
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองศ์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 31 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 209  
 
เผยแพร่การเข้ารับการฝึกอบรมการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง [ 16 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 443  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 731  
 
ข้อดี ข้อเสีย การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) [ 22 พ.ค. 2558 ]  อ่าน : 4529  
 
ประเพณี ขึ้นรูปไม้ ตำบลพิหารแดง [ 3 มี.ค. 2557 ]  อ่าน : 640  
 
จดหมายเหตุฉบับตำบลพิหารแดง [ 8 ม.ค. 2557 ]  อ่าน : 543  
 
ประวัติ เพลงขอทาน [ 19 ธ.ค. 2556 ]  อ่าน : 2017  
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) [ 4 ก.ย. 2556 ]  อ่าน : 1017  
 
  (1)