หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 

 
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง สามัญสมัย 2 ครั้งที่ 1วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  
 

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้
1.เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
   -ไม่มี
2.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว
3.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  3.1  ยกเลิก เรื่องทำความตกลงบริการขยะกับเทศบาลตำบลท่าเสด็จ
  3.2  ทำความตกลงบริการขยะกับ อบต.พลับพลาไชย
  3.3  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์
  3.4  โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์
  3.5  รางแผนพัฒนาท้องถิ่น
  3.6  จ่ายขาดเงินสะสม 2 โครงการ
4.เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 10.32 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 115 ท่าน