หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 

 
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2562  
 

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2562
รายละเอียดวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้
1.เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
   - การจัดทำประชาคมโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี ณ.บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
2.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว
3.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
  3.2  การพิจารณาขออนุมัติกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จำนวน 11 โครงการ
         วงเงิน 2,088,400.00บาท
4.เรื่องอื่นๆ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2562 เวลา 15.30 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 256 ท่าน