หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 


 
ประชาสัมพันธ์ สมัครงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล  
 

เปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ กว่า 68,350 คน ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ต้องการจะเข้ามาร่วมงานเป็นทีม อว. ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศ

บัณฑิตและประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการร่วมโครงการ U2T for BCG สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://u2t.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามที่กำหนด โดยมีระยะเวลาทำงาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1313การจ้างงาน

พื้นที่ตำบลเดิม ที่ต่อยอดจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กำหนดจำนวนผู้ข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด้วย
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่กิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน/ตำบล
ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ ในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน/ตำบล
พื้นที่ตำบลใหม่ กำหนดจำนวนผู้ข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่กิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 5 คน/ตำบล
ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ ในอัตรา 9,000 มาทต่อเดือน จำนวน 5 คน/ตำบล
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่กิน 5 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ที่ว่างงานหรือไม่ได้รับคำตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด
ลักษณะและรายละเอียดภาระหน้าที่ของงาน

พัฒนา สั่งเสริม ผลักดัน ผลิตภัณฑ์และบริการต้าน BCG ของชุมชนออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เช่น
พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูงด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทำการตลาดและขายสินค้า ทั้งแบบ online / offline และทั้งใน และต่างประเทศ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และ brand สินค้า เพื่อให้สินค้าและบริการนั้นให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง
การพัฒนา U2T Market Place Platform เพื่อเป็นตลาดการขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนที่ได้รับการส่งเริมผลักดันในโครงการ
ยกระดับสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตและบริการ
พัฒนาการขนส่งและกระจายสินค้า
ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุน
การจัดทำข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์
การปรับปรุงและพัฒนา Platform ให้ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ BCG ผ่านช่องทางออนไลน์
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เรื่องเว็บไซต์การสมัคร โทร. 0-2026-6589 หรือติดต่อ อบต.พิหารแดง โทร.035-450555

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 14.33 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 19 ท่าน