หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแดผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อทำหน้าที่ “อาสาบริบาลท้องถิ่น”
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
อาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน    2    อัตรา
โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่ภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด   ตลอดจนแนะนำการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่ภาวะพึ่งพิง ที่ไม่ได้รับ  การรักษาพยาบาล ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
           2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
        3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 15.00 (เฉพาะวันทำการ)

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
           ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
           1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน                            จำนวน 1  ฉบับ
         2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน 1  ฉบับ
         3. รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                   จำนวน 1  รูป
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
           ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
           องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง หรือโทรศัพท์ 035-450555 หรือทางเว็บไซต์ https://www.pihandang.go.th/
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
       องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จะดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน  จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ  โดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณา จากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
8. กำหนดการสอบคัดเลือก
           จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม         องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
           ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยเรียงลำดับผู้ที่ ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2563 เวลา 09.19 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 30 ท่าน