หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว 13879 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว13887 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี พ.ศ.2563-2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ว981 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม [ 12 ก.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว13715 ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว13730 ขอส่งรายชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. Automated QA สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด [ 11 ก.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว13588 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 [ 10 ก.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/970 ส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 จากระบบ GFMIS [ 10 ก.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว 968 ขยายเวลาการรายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง [ 10 ก.ค. 2562 ]   
สพ0023.3/ว13459 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Success of Waste Separation-Change for good : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปี 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว994 การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด [ 9 ก.ค. 2562 ]   
สพ0023.3/ว 993 ตรวจสอบรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
สพ0023.5/930 ข้อหารือพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ก.ค. 2562 ]   
สพ0023.5/ว13507 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
สพ0023.5/927 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 9 ก.ค. 2562 ]   
สพ 0023.2/ว13455 ประกาศ กทจ. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาานบุคคลครู ปี 2562 จำนวน 4 ฉบับ [ 9 ก.ค. 2562 ]   
สพ0023.3/ว13443 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว928 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
สพ 0023.4/ว 13223 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว13166 แจ้งยุติโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 4 ก.ค. 2562 ]   
สพ0023.3/ว13086 ขอให้เผยแพร่และให้ความรู้จากเกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
 
 
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2562 ]
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2683  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว89  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2693  [ 10 ก.ค. 2562 ]
เชิญชวนสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในรูปแบบต่างๆ สล. มท 0801.2/ว151  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว11 [ประกาศ ก.จ.] [ประกาศ ก.ท.] [ประกาศ ก.อบต.]  [ 9 ก.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว21  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว2678 [เอกสารแนบ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.องค์พระ ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อกรุ โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลิ่งชัน จิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.เดิมบาง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.เจดีย์ โครงการ แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
อบต.บ้านช้าง ขอประชาสัมพันธืโครงการเศรษฐกิจพอเพียง [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.โพธิ์พระยา แห่เทียพรรษา ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองสาหร่าย การตรวจประเมินตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกของชีวิต รพ.สต.หนองสาหร่าย และ ศพด.บ้าน [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองสาหร่าย เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคมออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้หมู่ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองสาหร่าย โครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาชีวิต [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองสาหร่าย ประชุมคณะกรรมการชมรมสตรี และเขียนโครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลหนองสาหร่าย ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.พิหารแดง คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันออกตรวจสอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดพิหาร [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อกรุ การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561(LPA) [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ปลายนา โครงการอบรบด้านคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบ [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ทต.เดิมบาง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พิชิตโรค [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
   
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ก.ค. 2562)    อ่าน 469  ตอบ 2  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0  
   
อบต.พิหารแดง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ก.ค. 2562)    อ่าน 469  ตอบ 2
อบต.พิหารแดง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.เจดีย์ เว็บไซต์ ทต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มิ.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.เจดีย์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 83  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ยังเผาอ้อยกันอยู่เลย (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 257  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ ช่วยถามนายกให้หน่อย (2 พ.ค. 2562)    อ่าน 174  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (1 พ.ค. 2562)    อ่าน 327  ตอบ 5
ทต.เจดีย์ เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลเจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (30 เม.ย. 2562)    อ่าน 95  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ อยากเลี้ยงไก่ไข่ (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 490  ตอบ 1
อบต.วังยาว น้ำบาดาล (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 683  ตอบ 2
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 170  ตอบ 2
ทต.นางบวช ขอให้จัดตั้งถังเก็บขยะย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) เพิ่มเติม (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 184  ตอบ 3
อบต.บ้านช้าง เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 156  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 395  ตอบ 2
 
 
 
 
 น้ำลูกยอ และสมุนไพร หมู่ที่ 2 ต.พิหารแดง

ม้วนรีสอร์ท สถานที่พัก