กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพ 0023.5/ว 725 ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับ พ.ศ.2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 724 ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับ พ.ศ.2562  [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว10019 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว717 ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยด้านการแพทย์ จำนวน 1 ผลงานฯ  [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว9991 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน เม.ย.62  [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว9975 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ  [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 723 การตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบของ อปท.ฯ [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว722 การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว9937 การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว9937 การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว9881 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2561 ของ อปท. [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว9843 หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว9857 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว718 การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 9824 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว 711 ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล [ 17 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.1/ว9772 การจัดฝึกอบรม การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้ พ.ร.บ.ที่กำหนดใหม่ [ 17 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว701 โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษาฯ [ 16 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว702 การขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ตามภารกิจถ่ายโอนอาหารเสริม นม โรงเรียน [ 16 พ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว699 การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
 
 
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2023  [ 24 พ.ค. 2562 ]
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2025  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว3074  [ 24 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2022  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ กสธ. มท 0819.2/ว2026  [ 24 พ.ค. 2562 ]
เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1970 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว2011 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1989 [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 1] [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 2]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1975  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2008  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1993  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1995  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ สน.คท. มท 0808.2/9301-9308 , 9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน กพร. มท 0812/ว1960  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1992  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) กศ.มท 0816.3/ว1972  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1991  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลื่อนโครงการอบรมหลักสูตร (ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส) Local Integrity and Transparency รุ่นที่ 11 (14 จังหวัดภาคใต้) ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว1957  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1956 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1969 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1968  [ 21 พ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1967  [ 21 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.เจดีย์ เอกสารให้ความรู้แก่ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.เจดีย์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เจดีย์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เจดีย์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เจดีย์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เดิมบาง ประชาสัมพันธ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีวบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ปลายนา แผนปฏิบัติงานป้องกันและกำจัดยุงและแมลงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เจดีย์ ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.พิหารแดง ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองกระทุ่ม จิตอาสาตำบลหนองกระทุ่ม \"เราทำดีด้วยหัวใจ\" ครั้งที่ 1 [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ปลายนา โครงการชาวบ้านปลายนาร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านช้าง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดู [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.วังคัน ประกาศการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.เจดีย์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่ [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
อบต.เจดีย์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
   
โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 29  ตอบ 0  
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 เม.ย. 2562)    อ่าน 61  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 365  ตอบ 1  
   
อบต.เจดีย์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ยังเผาอ้อยกันอยู่เลย (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 190  ตอบ 1
อบต.พิหารแดง โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ช่วยถามนายกให้หน่อย (2 พ.ค. 2562)    อ่าน 99  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (1 พ.ค. 2562)    อ่าน 221  ตอบ 5
อบต.เจดีย์ เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลเจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (30 เม.ย. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ อยากเลี้ยงไก่ไข่ (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 428  ตอบ 1
อบต.พิหารแดง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 เม.ย. 2562)    อ่าน 61  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 365  ตอบ 1
อบต.วังยาว น้ำบาดาล (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 623  ตอบ 2
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 118  ตอบ 2
ทต.นางบวช ขอให้จัดตั้งถังเก็บขยะย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) เพิ่มเติม (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 116  ตอบ 3
อบต.บ้านช้าง เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 95  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 299  ตอบ 2
อบต.วังคัน รับโอนย้าย (24 ม.ค. 2562)    อ่าน 145  ตอบ 0
 
 
 
 
 น้ำลูกยอ และสมุนไพร หมู่ที่ 2 ต.พิหารแดง

ม้วนรีสอร์ท สถานที่พัก