หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ0023.4/ว 2729 กรม สถ. แจ้งจะดำเนินการปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ฯ  [ 28 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.4/ว 2728 กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย พ.ศ. 2564 ฯ  [ 28 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.2/18401 การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565  [ 27 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.2/ว 2719 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 27 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.5/ว 18332 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ] [ เอกสาร5 ]  [ 24 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/2714 การติดตั้งสัญญาณ DLTV  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว2713 เร่งรัดติดตามการนิเทศ ศพด.  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ.0023.5/ว2679 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ส.ค.64  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.2/ว 18296 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.3/ว2708 การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว 18266 ขอส่งหนังสือ คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.2/ว 18242 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว18218 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว18217 ขอแจ้งแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.1/ว18214 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่37/2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว 2694 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 776