หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-450-555
 
   
   
 
สพ 0023.5/ว 3313 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/3314 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ.0023.5/3296 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเติมตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ.0023.5/ว3290 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่12/2562  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.1/ว 3291 แบบสอบถามการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.2/ว2263 การจัดประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.4/ว3162 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ0023.3/ว447 กำหนดการส่งเงินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 00223.3/ว 446 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.ฯ  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ0023.3/ว2710 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/ว 3212 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
3175 สำรวจรายละเอียดข้อมูลผู้ที่จะนำส่งผลงานเพื่อขอรับการประมาณให้มีหรือเลือนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญรอบเดือนตุลาคม 256  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.5/ว 3209 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/ว444 การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ Admin ของหน่วยงาน เพิ่มเติม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/ว439 ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่วยหน้ากากอนามัยในราคาที่สูงเกินควร  [ 14 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/ว435 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  [ 14 ก.พ. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 620