หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
   
 
สพ 0023.5/ว 12038 ผลคะแนนการประเมิน ITA ปี2561  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.4/ว11656 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12030 ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี ของ อปท.  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12009 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว877 ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัศดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2562  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว857 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว11995 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว11833 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว862 การสรุปผลการประเมินตนเอง  [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว854 โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย  [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/11723 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว11702 ขอเชิญประชุมซักซ้อมและขับเคลื่อน ตัวชี้วัด  [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว 11730 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว 11728 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม  [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว 11719 ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว 11718 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด  [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 563