กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
   
 
สพ 0023.5/ว624 รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญ๙ีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดฯ  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว623 การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของ อปท.  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 8299 แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2562  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว8282 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ฯ  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 621 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 8289 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว620 สำเนาร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว8235 แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่นหย่อนใจอย่างยั่งยืน  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว614 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว8189 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน มี.ค.62  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว8144 การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทยฯ  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว8143 การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และ อปท.ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.4/ว 8145 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.4/ว 8145 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 8142 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลปฃพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 553