หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการกำจัดผักตบชวาวัชพืชทางน้ำและสิ่งปฏิกูลเพื่อเปิดทางน้ำ คลองระบายน้ำ ๑ ขวา แม่น้ำสุพรรณ (คลองอีแกลบ) และโครงการโครงการกำจัดผักตบชวาวัชพืชทางน้ำและสิ่งปฏิกูลเพื่อเปิดทางน้ำ (คลองศรีธน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบ (ผู้กักตัว) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3