กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 


นางสาวรื่นฤดี วงศ์คำจันทร์
ปลัด อบต.พิหารแดง
 
 


นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรากร อรุณเลิศรัศมี
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวมาลัย แพนพันธุ์อ้วน
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุมลฑา คงเทียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางพชรมน สอดศรี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชาติชัย ทองคำชู
เจ้าหน้าที่ธุรการ


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ