กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562   7 ธ.ค. 2561 3
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน ๑ คัน   7 ธ.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2563   3 ธ.ค. 2561 6
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตงาน TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูผิวแอสฟัลฟ์ติกคอนกรีต หมู่ 4   30 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562   29 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   22 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT   22 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561   22 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2562   21 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขอบเขตการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี   15 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี 2562   15 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ชุดใหม่   8 พ.ย. 2561 20
ประกาศสอบราคา   ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง   8 พ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.พิหารแดง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒    7 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   7 พ.ย. 2561 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11