กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพ 0023.2/ว 3631 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าการศึกษาบุตร งวด 2 ปี 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว271 แนวทางการจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินฯ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว270 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.4/ว3536 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3513 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3513 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว266 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมฯ  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว268 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฯ  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3477 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3449 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3450 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3478 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ0023.1/ว3403 ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ0023.1/ว3426 การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/3279 ขอเชิญเขาร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3407 แจ้วแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ฯ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3400 ขอความร่วมมือ อปท. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3376 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562  [ 15 ก.พ. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว259 สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการคัดแยกขยะ ลดขยะภายในชุมชน [ 15 ก.พ. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว254 ขยายระยะเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ [ 14 ก.พ. 2562 ]   
 
 
 
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว628  [ 20 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว652  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยุ้งทะลาย ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย สรุป 10 อันดับ พรรคการเมืองสูงสุดที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรา [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองกระทุ่ม เวียนเทียน วันมาฆบูชา [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.พิหารแดง กิจกรรมโครงการฝึกอบรมทำธูปจากสมุนไพร [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.พิหารแดง คู่มือประชาชน การจัดการขยะในครัวเรือน [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังคัน -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)- [ 19 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบเเสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
   
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 147  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2561 (11 ม.ค. 2561)    อ่าน 245  ตอบ 0  
งบประมาณประจำปี 2560 (18 ธ.ค. 2560)    อ่าน 580  ตอบ 1  
   
ทต.หนองกระทุ่ม ยังเผาอ้อยกันอยู่เลย (5 ก.พ. 2562)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.วังคัน รับโอนย้าย (24 ม.ค. 2562)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.กฤษณา เว็บไซต์ อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 51  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการลงลูกรังในตำบลหนองกระทุ่ม (กำลังดำเนินการ) (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม การรวมกลุ่มของเยาวชนกลุ่มเสียง (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม การซ่อมโคมไฟฟ้าที่ชำรุด(เสีย) (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 190  ตอบ 2
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (17 ธ.ค. 2561)    อ่าน 61  ตอบ 0
อบต.ตลิ่งชัน เว็บไซต์ อบต.ตลิ่งชัน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 85  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 147  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (10 ต.ค. 2561)    อ่าน 127  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 189  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ การทำงานของ อบต.บางใหญ่ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 87  ตอบ 1
ทต.เดิมบาง แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 117  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย สวัสดีครับพอดีมีเรื่องสอบถามครับ (10 ก.ย. 2561)    อ่าน 1649  ตอบ 10
ทต.นางบวช ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 167  ตอบ 4
 
 
 
 
 น้ำลูกยอ และสมุนไพร หมู่ที่ 2 ต.พิหารแดง

ม้วนรีสอร์ท สถานที่พัก