กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพ 0023.2/ว23745 การเสนอขอเครื่องราชย์ฯ ปี 2562  [ 19 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1376 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ [ 19 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว23656 หารือการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว23718 สำรวจความต้องการของ อปท.ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว23649 ซักซ้อมแนวทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อปท. [ 19 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว23651 การรายงานข้อมูลหนี้ของ อปท. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว23653 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยฯ [ 19 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว23650 ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ [ 19 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว23648 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว23678 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 23655 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว 23675 การปฏิบัติงานในระบบบัยชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว 23671 การปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1367 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฯ [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1366 การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมฯ  [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว23637 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมวฯ  [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.1/ว23496 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ.  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว23516 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 1363 รายงานนโยบาย Society 5.0 สังคม 5.0 ของญี่ปุ่น  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 23515 การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
 
 
 
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3729  [ 19 พ.ย. 2561 ]
ซํกซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/17503-17524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.2/ว3703 [รายชื่อ] [แบบตอบรับ]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว3700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3731  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3718 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว3717 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรปราย อปท.]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3685 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3705  [ 16 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3720  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน. คท. มท 0808.4/ว3704  [ 16 พ.ย. 2561 ]
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 กพส. มท 0810.2/ว3721  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว3722  [ 16 พ.ย. 2561 ]
หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา กศ. มท 0816.2/ว3713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กยผ. มท 0815.2/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3702 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3688 [แบบสำรวจ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3682  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3673  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3638 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นางบวช ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.นางบวช ประกาศสภาเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางบวช สม [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนแตง กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าว้า [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.องค์พระ การแข่งขันกีฬา ประจำปี \"องค์พระเกมส์ ครั้งที่ 8 \" มิตรภาพ ไมตรี สามั [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.เดิมบาง ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเดิมบาง ประจำปี [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.บางใหญ่ [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางใหญ่ ข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางใหญ่ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางใหญ่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.บางใหญ่ [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางใหญ่ แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย ประกาศ อบต.ยุ้งทะลาย เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ปลายนา รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลปลายนา [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.ยุ้งทะลาย ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.บางใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
   
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2561 (11 ม.ค. 2561)    อ่าน 193  ตอบ 0  
งบประมาณประจำปี 2560 (18 ธ.ค. 2560)    อ่าน 518  ตอบ 1  
   
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (10 ต.ค. 2561)    อ่าน 59  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 150  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ การทำงานของ อบต.บางใหญ่ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 1
ทต.เดิมบาง แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย สวัสดีครับพอดีมีเรื่องสอบถามครับ (10 ก.ย. 2561)    อ่าน 1530  ตอบ 10
ทต.นางบวช ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 78  ตอบ 4
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 ก.ค. 2561)    อ่าน 99  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบล (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 81  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (5 ก.ค. 2561)    อ่าน 79  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (27 มิ.ย. 2561)    อ่าน 108  ตอบ 2
ทต.เดิมบาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 103  ตอบ 0
ทต.เดิมบาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 95  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ต้องการรับโอนปลัดซี 8 (21 พ.ค. 2561)    อ่าน 206  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม การซ่อมโคมไฟฟ้าที่ชำรุด(เสีย) (2 พ.ค. 2561)    อ่าน 104  ตอบ 0
 
 
 
 
 น้ำลูกยอ และสมุนไพร หมู่ที่ 2 ต.พิหารแดง

ม้วนรีสอร์ท สถานที่พัก