กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพ 0023.5/ว19418 ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ Youtube Live Streaming ฯ  [ 20 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.1/ว19379 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน [ 20 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว19140 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 20 ก.ย. 2561 ]     
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง จ้างถ่ายเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.และ ก.อบต.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2561 และระเบียบ [ 19 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.5/19335 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว19289 การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด [ 19 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว19291 รายงานความก้าวหน้า โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนของ อปท.ฯ  [ 19 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว11922 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด และอำเภอ ระดับจังหวัดฯ  [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว 19182 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว19141 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.ฯ  [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว19142 ประกาศการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ  [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว19198 การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว19194 การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 5 [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.1/ว19132 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว19134 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2561  [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.1/ว18957 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ Web Conference  [ 17 ก.ย. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว1113 1-การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ [ 17 ก.ย. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว1113 2-การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ  [ 17 ก.ย. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว1113 3-การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ [ 17 ก.ย. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว1113 4-การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ  [ 17 ก.ย. 2561 ]   
 
 
 
ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2969 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน กพส. มท 0810.6/ว2966  [ 20 ก.ย. 2561 ]
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) กพส. มท 0810.4/ว2950 [มาตรฐานงานฯ]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2952  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2963 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/13021-13096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2951 [เอกสารแนบ]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2944  [ 19 ก.ย. 2561 ]
ผลการคัดเลือกการประกวดวาดภาพตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 กศ.  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กค. มท 0803.3/ว2943  [ 19 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2936  [ 18 ก.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2908  [ 18 ก.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST สน.คท. มท 0808.2/ว2904  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สน.คท. มท 0808.2/12961 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ สน.คท. มท 0808.2/13129-13182 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/12962-13020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2895 [แบบรายงานผล]  [ 17 ก.ย. 2561 ]
การรายงานข้อมูลเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.2/ว2902  [ 17 ก.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ.2563-2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/12933,12934,12935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.ปลายนา ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ นางสาวกฤษณา แก้วกำเนิด [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.โพธิ์พระยา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.โพธิ์พระยา โครงการพัฒนาศักยภาพเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.โพธิ์พระยา การแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.วังน้ำซับ ประกาศเทศบาลตำบลวังน้ำซับ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองกระทุ่ม [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.เดิมบาง โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนแตง 200961 การศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม โครงการชมรมผู้สูงอายุ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังยาว จ้างเหมาเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นถนน หมู่ที่ 1 บ้านกล้วย [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังยาว จ้างเหมาซ่อมแซมเทคอนกรีตเหล็กพื้นถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่วังยาว [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังยาว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint P255DW หมายเลขครุภัณฑ์ 478-57-0 [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง จ [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.เดิมบาง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ประกวดการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นถนนลาดยางแอลฟัสคอนกรี [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
   
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2561 (11 ม.ค. 2561)    อ่าน 172  ตอบ 0  
งบประมาณประจำปี 2560 (18 ธ.ค. 2560)    อ่าน 485  ตอบ 1  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 306  ตอบ 0  
   
ทต.เดิมบาง แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย สวัสดีครับพอดีมีเรื่องสอบถามครับ (10 ก.ย. 2561)    อ่าน 1431  ตอบ 10
ทต.นางบวช ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 4
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 ก.ค. 2561)    อ่าน 68  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบล (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (5 ก.ค. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ (4 ก.ค. 2561)    อ่าน 101  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (27 มิ.ย. 2561)    อ่าน 78  ตอบ 2
ทต.เดิมบาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 72  ตอบ 0
ทต.เดิมบาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 63  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ต้องการรับโอนปลัดซี 8 (21 พ.ค. 2561)    อ่าน 177  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม การซ่อมโคมไฟฟ้าที่ชำรุด(เสีย) (2 พ.ค. 2561)    อ่าน 76  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ปัญหาเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ปี 2560-61 (2 พ.ค. 2561)    อ่าน 70  ตอบ 0
ทต.เดิมบาง ขยะที่แหล่งท่องเที่ยวบึงฉวาก (16 เม.ย. 2561)    อ่าน 80  ตอบ 0
ทต.เดิมบาง ขยะที่แหล่งท่องเที่ยวบึงฉวาก (16 เม.ย. 2561)    อ่าน 62  ตอบ 0
 
 
 
 
 น้ำลูกยอ และสมุนไพร หมู่ที่ 2 ต.พิหารแดง

วัดสว่างอารมณ์