กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
   
 
สพ 0023.2/ว23745 การเสนอขอเครื่องราชย์ฯ ปี 2562  [ 19 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว1376 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.2/ว23656 หารือการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว23718 สำรวจความต้องการของ อปท.ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว23649 ซักซ้อมแนวทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อปท.  [ 19 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว23651 การรายงานข้อมูลหนี้ของ อปท. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว23653 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว23650 ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว23648 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว23678 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 23655 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ  [ 19 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว 23675 การปฏิบัติงานในระบบบัยชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS  [ 16 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว 23671 การปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS  [ 16 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว1367 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฯ  [ 16 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว1366 การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมฯ  [ 16 พ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว23637 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมวฯ  [ 16 พ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 507