กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
   
 
สพ 0023.5/ว19418 ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ Youtube Live Streaming ฯ  [ 20 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.1/ว19379 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน  [ 20 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว19140 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ  [ 20 ก.ย. 2561 ]    
 
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง จ้างถ่ายเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.และ ก.อบต.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2561 และระเบียบ  [ 19 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/19335 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว19289 การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด  [ 19 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว19291 รายงานความก้าวหน้า โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนของ อปท.ฯ  [ 19 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว11922 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด และอำเภอ ระดับจังหวัดฯ  [ 18 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว 19182 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 18 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว19141 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.ฯ  [ 18 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว19142 ประกาศการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ  [ 18 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว19198 การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน  [ 18 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.2/ว19194 การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 5  [ 18 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.1/ว19132 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว19134 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2561  [ 18 ก.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.1/ว18957 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ Web Conference  [ 17 ก.ย. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 494