กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
   
 
สพ 0023.3/ว12741 1-ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว12741 2-ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12682 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 743 จัดตั้งศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12671 โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ0023.3/ว 12558 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12518 เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12522 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว12487 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12472 ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว12470 การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.พ.ศ.2561  [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
 
สพ 0023.3/ว12471 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
 
สพ 0023.3/ว 738 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
 
สพ 0023.4/ว12404 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
 
สพ 0023.4/ว12465 แจ้งรายละเอียดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
 
สพ 0023.3/ว 737 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  [ 19 มิ.ย. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 480